Skrivanek

THE WOR[L]D IS YOURS
Výkladový slovník

Across Language Server

komplexný prekladateľský nástroj, ktorý kombinuje výhody CAT nástrojov, terminologických nástrojov, programov na riadenie zákaziek a správu dodávateľov.

CAT

prekladový nástroj, skratka pre počítačom podporovaný preklad (Computer-Aided Translation)

Certifikácia EN ISO 9001:2008

Certifikácia ISO 9001 je zameraná na management kvality poskytovaných služieb. Predstavuje celosvetovo uznávaný štandard, ktorého zavedenie je východiskom pre aplikáciu ďalších požiadaviek na systém…

viac...

DIN EN 15038:2006

Medzinárodná norma DIN EN 15038:2006 podrobne predpisuje spôsob uskutočňovania prekladateľských zakáziek vrátane definície pojmov, zmlúv a organizácie postupu pri spracovaní prekladov.