Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

O akú službu máte záujem?

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Pravidlá súťaže o darčekové poukážky MALL.SK

1. Usporiadateľ súťaže

1.1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o., IČO 36409812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 39425/V (ďalej len „Usporiadateľ“).

1.2. Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“) si môžete pozrieť na webových stránkach Usporiadateľa www.skrivanek.sk/spokojnost a v mieste sídla Usporiadateľa.

2. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť akákoľvek osoba, ktorá je študentom jazykového kurzu organizovaného Usporiadateľom. Musí však riadne vyplniť a odoslať online Dotazník spokojnosti študentov jazykovej školy Skrivanek (ďalej len „Dotazník spokojnosti“) na adrese www.skrivanek.sk/spokojnost, a tiež zadať svoju skutočnú e-mailovú adresu. Kód kurzu potrebný na vyplnenie Dotazníka spokojnosti študent kurzu dostane emailom spolu so žiadosťou o vyplnenie Dotazníka spokojnosti. Na email obsahujúci číslo kurzu, ani na bezpodmienečné vyplnenie Dotazníka spokojnosti nevzniká právny nárok. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby v obdobnom pomere, ako aj študenti, ktorí nevyplnili svoju skutočnú emailovú adresu.

3. Mechanika súťaže

3.1 Na adrese www.skrivanek.sk/spokojnost bude sprístupnený online Dotazník spokojnosti. Usporiadateľ emailom informuje študentov jazykovej školy alebo, v prípade firemnej výučby, kontaktné osoby o sprístupnení online Dotazníku spokojnosti, vrátane čísla jazykového kurzu, ktoré je treba vyplniť pri odoslaní Dotazníka spokojnosti. Záujemca o súťaž, ktorý spĺňa podmienky podľa článku 2. týchto Podmienok, ktorý riadne vyplní Dotazník spokojnosti vrátane kolonky „E-MAIL“, kam uvedie svoju skutočnú e-mailovú adresu, môže vyplniť ku každému kurzu, ktorý navštevuje, iba jeden Dotazník spokojnosti. Dotazník spokojnosti vrátane e-mailovej adresy záujemcu o súťaž bude následne odoslaný do elektronickej databázy Usporiadateľa, z ktorej Usporiadateľ neskôr exportuje dáta pre potreby vyhodnotenia Dotazníkov spokojnosti a zároveň na účely zriadenia žrebovacieho osudia obsahujúceho e-mailové adresy, ktoré boli zadané do Dotazníka spokojnosti v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. V prípade, že záujemca o súťaž neuvedie žiadnu alebo uvedie klamlivú či nesprávnu e-mailovú adresu, nebude do súťaže zaradený. Všetky duplicitné emailové adresy sú zo žrebovacieho osudia odstránené.

3.2. Výhercovia súťaže sa určia tak, že zo žrebovacieho osudia, vytvoreného podľa bodu 3.1., budú dňa 4. 2. 2019 náhodne vybrané/vylosované 2 e-mailové adresy, ku ktorým budú následne podľa príslušných Dotazníkov spokojnosti priradené mená účastníkov súťaže, ktorí tieto Dotazníky spokojnosti vyplnili. Týmto výhercom bude informácia o výhre v súťaži oznámená prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v nimi vyplnenom Dotazníku spokojnosti. Následne Usporiadateľ na adrese www.skrivanek.sk/spokojnost uverejní informácie o výhercoch súťaže, kde uverejní krstné meno, prvé písmeno z priezviska a mesto, v ktorom sa nachádza pobočka Usporiadateľa, napr. Ján P., Košice.

4. Výhra

4.1. Výhrou v súťaži výherca získa 1 kus darčekového poukazu do internetového obchodu www.mall.sk v hodnote 10 EURDPH s platnosťou do 4.02.2020 (ďalej len „Výhra“). Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, pričom každý výherca má nárok iba na jednu Výhru.

4.2. Peňažné vyplatenie Výhry, uvedenej v bode 4.1. nie je prípustné.

4.3. V prípade, že sa výherca podľa článku 3 týchto pravidiel po oznámení informácie o výhre na e-mailovú adresu uvedenú v Dotazníku spokojnosti v lehote 30 dní neprihlási a neuplatní si nárok na Výhru na elektronickej alebo poštovej adrese Usporiadateľa, stráca nárok na jej poskytnutie, a to bez náhrady.

4.4. Nárok na Výhru nemôže byť postúpený a za žiadnych okolností nemôže prejsť na tretiu osobu.

5. Osobné údaje

5.1. Osobné údaje záujemcov o súťaž budú zhromažďované iba pre účely súťaže a po jej skončení (t. j. po odovzdaní všetkých výhier podľa čl. 4) budú zmazané. Údaje získané z Dotazníkov spokojnosti, ktoré nie sú osobnými údajmi, budú uložené u Usporiadateľa za účelom ich použitia pre vlastné potreby Usporiadateľa, najmä prieskum trhu a zlepšenie kvality služieb.

5.2. Predchádzajúcim ustanovením nie sú dotknuté dojednania medzi Usporiadateľom a záujemcami alebo účastníkmi súťaže týkajúce sa spracovania a uchovávania osobných údajov, ktoré boli prijaté v rámci uzatvárania zmlúv či rokovania o nich a týkajú sa poskytovania služieb Usporiadateľa v rámci jeho podnikateľskej či obchodnej činnosti.

6. Výhrada zmien Pravidiel

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo tieto Pravidlá kedykoľvek až do doby konania súťaže meniť.