Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

O akú službu máte záujem?

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie"), ktoré v slovenskom právnom prostredí od 25. mája 2018 dopĺňa platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracovania osobných údajov.

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Spracovanie a ochrana osobných údajov v SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o.

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36409812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady () 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“), ktoré v slovenskom právnom prostredí od 25. mája 2018 dopĺňa platný zákon č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, podľa ktorého sme doteraz plnili naše povinnosti pri spracovaní osobných údajov.

Aké osobné údaje SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., spracováva o svojich súčasných a potenciálnych zákazníkoch z radov fyzických osôb?

 • meno a priezvisko (aby sme Vás správne oslovili)
 • adresa (aby sme Vám mohli zaslať napríklad vyhotovený súdny preklad alebo poukaz na zľavu)
 • telefónne číslo (aby sme Vám mohli zavolať v priebehu realizovanej zákazky a informovať Vás napríklad o jej skoršom dodaní)
 • e-mailová adresa:
  • aby sme v prípade, že sa nedovoláme, mohli zvoliť písomnú formu komunikácie o prebiehajúcej zákazke
  • aby sme Vám po odovzdaní zákazky/splnení zmluvnej povinnosti mohli zaslať formulár s otázkami o spokojnosti s našou službou
  • aby ste mohli dostávať informácie o nových produktoch, službách, akciách so zľavami súvisiacich s produktmi, ktoré ste si od nás už skoršie zakúpili, teda s jazykovými službami, alebo o zmenách otváracej doby, prípadne vyhlásených súťažiach súvisiacich s našimi produktmi.

Všetky vyššie uvedené účely spracovania sú plne v súlade s Nariadením. Jednotlivé účely spracovania sme dôkladne opísali a identifikovali v našom Registri spracovania osobných údajov.

Aké zásady pri spracovaní osobných údajov dodržiavame?

 • osobné údaje sa u nás vždy spracúvajú v súlade so zákonom, novšie právnym predpisom

Bez existencie aspoň jedného zákonného právneho titulu osobné údaje nespracúvame.

Spracovanie osobných údajov u nás prebieha úplne transparentne a korektne.

Dotknuté osoby (teda klientov z radov fyzických osôb), ktorých osobné údaje chceme spracovávať, informujeme, akým spôsobom a s akou ochranou hodláme údaje naďalej spracovávať a či bude dochádzať k odovzdávaniu osobných údajov tretím stranám (napríklad lektorovi, ktorý Vás bude učiť, musíme oznámiť Vašu jazykovú úroveň, prekladateľovi odovzdať Váš originálny text)

 • osobné údaje od klientov vyžadujeme len na legitímne účely, v primeranej miere a nevyhnutnom rozsahu

Nepotrebujeme poznať Váš vek ani pracovnú pozíciu, aby sme Vám pomohli naučiť sa cudzí jazyk. Ak nám však tieto informácie oznámite, aby sme na ich základe zvolili správny obsah výučby a vhodného lektora, nedostanú sa od nás ďalej ako k zmienenému lektorovi. Nebojte sa preto vyplniť vstupný dotazník. Jeho obsah zabezpečíme.

Uvedomujeme si, že Vaše osobné údaje smieme spracovávať len v nevyhnutnom rozsahu v súlade s konkrétnym účelom ich použitia, a Vy budete vždy vedieť, čo sme s nimi urobili.

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov a ich sprostredkovateľom len po dobu nevyhnutne nutnú na naplnenie právneho titulu spracovania, a len čo uplynie lehota stanovená na ich uchovanie alebo dôvody ich spracovania, údaje zlikvidujeme v súlade s naším skartačným spisovým poriadkom.

 • spracovanie osobných údajov podlieha pravidlám zabezpečujúcim ich integritu, celistvosť a dôverný charakter

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., so svojím riadením bezpečnosti informácií (držiteľmi certifikátu ISMS sme už naozaj dlho) dokáže osobné údaje ochrániť pred neoprávneným nakladaním, spracovaním, zneužitím, poškodením, zničením alebo stratou.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na základe nižšie uvedených právnych titulov:

 • súhlas so spracovaním osobných údajov („súhlas“ dotknutej osoby je slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba udeľuje vyhlásením alebo iným zjavným potvrdením svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov)

  • vždy Vám povieme o konkrétnych účeloch spracovania a dobe, počas ktorej ich budeme spracovávať
  • vždy môžete svoj súhlas odvolať
  • vždy môžete požadovať zmazanie Vašich
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou budete Vy ako klient (tzv. dotknutá osoba) alebo rokovania a opatrenia pred uzavretím zmluvy v reakcii na dopyt klienta
 • plnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás ako na prevádzkovateľa a sprostredkovateľa údajov vzťahuje (napr. zákon o účtovníctve nám ukladá povinnosť archivovať daňové doklady, na ktorých je meno alebo adresa dotknutej osoby. Alebo výučba hradená z európskych prostriedkov musí byť preukázateľná formou dochádzkových listov, kde tiež figuruje meno študenta)
 • spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na oprávnený záujem SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., (okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody Vás, klientov, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak by sa týkali detí)
  • Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, má dotknutá osoba (teda aj existujúci a potenciálny klient) právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pre tento marketing. Ak túto námietku vznesie, nebudú sa už jej osobné údaje na tieto účely spracúvať (=> Článok 12)

Ako získavame osobné údaje?

Osobné údaje fyzických osôb získavame výlučne z dobrovoľne poskytnutých informácií pri vzájomnom kontakte s dotknutými osobami. Niektoré osobné údaje môžeme získavať z verejných registrov alebo webových stránok subjektov alebo odborových stránok. Pri získaní týchto údajov následne kontaktujeme dotknutú osobu a vyžiadame si súhlas so zasielaním noviniek. Nepodporujeme obchodovanie s osobnými údajmi a nekontaktujeme potenciálnych zákazníkov na základe nezákonne získaných osobných údajov.

Osobné údaje našich klientov získavame a spracúvame primárne za účelom splnenia právnych alebo zákonných povinností stanovených právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie. Druhotným účelom je potom fungovanie a rozvoj spoločnosti vo vzťahu k našim klientom v prípadoch, keď je pri poskytovaní služieb prenos osobných údajov nevyhnutný (napr. jazyková úroveň študenta alebo zaslanie vyhotovenej zákazky e-mailom). Vo zvyšnom rozsahu získavame údaje pre trvalé zlepšovanie našej ponuky služieb s cieľom uspokojiť čo najširšie potreby všetkých existujúcich aj nových klientov. Našou prioritou je bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Už v roku 2012 sme úspešne získali certifikáciu systému riadenia bezpečnosti informácií podľa normy ČSN ISO/IEC 27001. Už dlho si preto môžete byť istí, že u nás sú Vaše údaje v bezpečí. Dáta aj osobné údaje chránime najmodernejšou technikou a v súlade s normou, ktorej dodržiavanie každoročne skúmajú interné aj externé audity.

Poskytujeme niekomu osobné údaje našich klientov?

Na základe právneho zákonného dôvodu môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje nasledujúcim subjektom:

 • štátne orgány, orgány štátnej a verejnej správy, ak nám vznikne zákonná povinnosť ich poskytnúť

Z dôvodu naplnenia zmluvnej povinnosti našim dodávateľom, s ktorými máme uzavreté spracovateľské zmluvy:

 • prekladateľ číta a prekladá Váš text
 • lektor Vám na e-mail môže zaslať domácu úlohu alebo test

Na základe nášho oprávneného záujmu alebo vášho súhlasu:

 • Dodávateľovi rozosielacej e-mailovej služby (s ktorým máme uzatvorenú Spracovateľskú zmluvu a zaistenú bezpečnosť Vašich ) na zaslanie nášho bulletinu.
 • Vaše osobné údaje sú teda odovzdávané našim zmluvným partnerom za účelom splnenia požadovanej služby, prípadne zmluvným spolupracujúcim spoločnostiam, ako sú účtovní a daňoví poradcovia, alebo iných služieb, ktoré vykonávajú na základe Spracovateľskej zmluvy.
 • Pri korektúrach alebo prekladoch do alebo z neeurópskych jazykov môže dôjsť k odovzdaniu do tretej krajiny, teda mimo , pričom dodržiavame čl. 44 Nariadenia a sme si vedomí skutočnosti, že daná krajina disponuje zodpovedajúcou úrovňou ochrany, napr. ide o právny štát, kde sa dodržiavajú ľudské práva a základné slobody, príslušné právne predpisy, všeobecné aj odvetvové.

Aké práva máte v oblasti ochrany osobných údajov?

Náš klient má právo byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov tak, aby bola naplnená zásada transparentnosti spracovania: Máte právo okrem iného poznať:

 • účel spracovania (prečo chceme Vaše osobné údaje spracovať)
 • totožnosť prevádzkovateľa (to sme my, SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o.)
 • naše oprávnené záujmy (prečo Vám chceme dať možnosť zostať v kontakte a zasielať obchodné oznámenia)
 • príjemcov Vašich osobných údajov (nemajte obavy, s dodávateľmi máme uzatvorené Spracovateľské zmluvy a dobre si ich vyberáme)

Úplný zoznam nájdete v článkoch 13 a 14 Nariadenia. Medzi ďalšími právami klientov, ktorých spracovávame, sú tie založené na Vašej aktivite (žiadosti)

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu, prípadne doplnenie,
 • právo na zmazanie,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo na prenositeľnosť údajov,
 • právo vzniesť námietku,
 • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi alebo obdobnými účinkami, vrátane profilovania.

Budeme Vám tiež oznamovať prípadné porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov, ak také porušenie predstavuje vysoké riziko pre Vaše práva a povinnosti.

Máte tiež právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou alebo podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov, kontakt: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Ako dlho?

Ak ste dokument dočítali až sem, dozviete sa, že Vaše osobné údaje budeme spracovávať len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané. Napríklad pri udelení súhlasu budú uchovávané do skončenia platnosti súhlasu alebo žiadosti o výmaz od dotknutej osoby. Pri obchodných vzťahoch sú osobné údaje spracovávané do okamihu ukončenia zmluvných záväzkov alebo zániku zákonných dôvodov, ktoré nás na spracovanie oprávňovali.

Chcete vedieť ešte viac?

V prípade otázok v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov a ich spracovaním v SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., využite, prosím, e-mail GDPR@skrivanek.sk.