Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

O akú službu máte záujem?

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Všeobecné obchodné podmienky služieb jazykovej školy

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky služieb jazykovej školy (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. so sídlom: Mlynská 22,
040 01 Košice, IČO:36 409 812, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 39425/V (ďalej len „SKRIVANEK SLOVENSKO“ alebo „zhotoviteľ“) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi SKRIVANEK SLOVENSKO ako zhotoviteľom a treťou osobou ako objednávateľom (ďalej len „objednávateľ“), ktorej predmetom je úprava podmienok poskytovania a zabezpečenia jazykovej výučby zo strany zhotoviteľa a ďalších práv a povinností, ktoré nie sú výslovne uvedené v každej jednotlivej zmluve (zmluve o zabezpečení jazykovej výučby) uzatváranej s objednávateľom, pričom za objednávateľa sa považuje fyzická či právnická osoba požadujúca plnenie vo forme poskytovania služieb v oblasti jazykovej výučby a s tým spojenými ďalšími činnosťami (ďalej len „zmluva“). 

2. Predmetom týchto VOP je určenie podmienok, podľa ktorých zhotoviteľ na základe každej jednotlivej zmluvy alebo na základe samostatných čiastkových zmlúv, ktorou sa definujú detailné podmienky poskytovania služieb uzavretých podľa zmluvy vymedzujúcej rámcové zmluvné podmienky, poskytne objednávateľovi
dohodnuté služby (ďalej len „služba/-y“) v rámci svojho živnostenského oprávnenia a predmetu podnikania (činnosti). Predmetom týchto služieb je predovšetkým jazyková výučba.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi svoje služby za podmienok uvedených v týchto VOP a v zmluve.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby objednávateľovi prostredníctvom svojich zamestnancov a/alebo prostredníctvom tretích osôb oprávnených poskytovať
službu/y a to na základe zmluvného vzťahu medzi zhotoviteľom a takouto treťou osobou (ďalej len „dodávateľ“).Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby objednávateľovi prostredníctvom svojich zamestnancov a/alebo prostredníctvom tretích osôb oprávnených poskytovať službu/y a to na základe zmluvného vzťahu medzi zhotoviteľom a takouto treťou osobou (ďalej len „dodávateľ“).

II. Písomná forma úkonov a doručovanie

1. Za právne úkony uskutočnené v písomnej forme (ďalej len „písomnosť“ a/alebo „písomná forma“ a/alebo „písomne“) sa na účely týchto VOP, okrem písomností v listinnej podobe, považuje aj

1.1. faxová správa (ďalej len „fax“); 

1.2. elektronická pošta (ďalej len „e-mail“);

1.3. elektronický objednávkový formulár zhotoviteľa (ďalej len „objednávkový formulár“). V prípade e-mailu či objednávkového formulára odoslaného z inej než v
zmluve uvedenej adresy je písomná forma zachovaná vtedy, keď správa obsahuje číslo kurzu/objednávky/ rámcovej zmluvy pridelené zhotoviteľom, ktoré na tieto
účely plní funkciu dohodnutého hesla (ďalej len „heslo“). Ak bude mať e-mail alebo objednávkový formulár číslo kurzu/objednávky/rámcovej zmluvy, platí medzi
účastníkmi nevyvrátiteľná domnienka, že príslušný  účastník, ktorého menom bol odoslaný, tento e-mail podpísal s rovnakými účinkami, ako by išlo o podpis na
písomnosti v listinnej podobe. Účastník zodpovedá za škodu, ktorá by druhému účastníkovi zneužitím hesla vznikla.

2. Za deň, resp. okamih doručenia, sa pri písomnostiach odoslaných na správnu korešpondenčnú adresu, faxové číslo, resp. e-mailovú adresu považujú v prípade:

2.1. listiny:

2.1.1. pri zásielkach doručovaných osobne - dátum potvrdeného prevzatia;

2.1.2. pri bežných zásielkach doručovaných prostredníctvom držiteľa poštovej licencie - dátum prevzatia vyznačený na listine adresátom;

2.1.3. pri doporučených zásielkach doručovaných prostredníctvom držiteľa poštovej licencie - deň uvedený na potvrdení o doručení a v prípade, že adresát od nositeľa poštovej licencie zásielku neprevezme, tretí deň po odovzdaní zásielky držiteľovi poštovej licencie za účelom prepravy;

2.2. faxu - čas bezchybného odoslania vyznačený na potvrdení vytlačenom faxovou stanicou odosielajúceho;

2.3. e-mailu alebo objednávkového formulára - čas spätného potvrdenia adresátom e-mailu alebo objednávkového formulára a v prípade, že takéto potvrdenie neexistuje a nie je preukázané inak, potom deň nasledujúci po dátume odoslania e-mailu, ak odosielateľ nedostal správu o jeho nedoručiteľnosti.

III. Zmluvy

1. Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak nie je v týchto VOP uvedené inak, vzniká bezvýhradným potvrdením objednávky objednávateľa zo strany
zhotoviteľa alebo podpísanou zmluvou medzi zhotoviteľom a objednávateľom v písomnej forme. Predmet zmluvy sa v texte týchto VOP podľa potreby označuje ako služba, príp. výučba.

2. Platí, že od dňa účinnosti zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa jej súčasťou, ako aj súčasťou každej, a to aj čiastkovej zmluvy uzatvorenej na základe napr. rámcovej zmluvy, stanú všetky dojednania týchto VOP, aj keď na ne zmluva nebude výslovne odkazovať, s výnimkou vylúčenia ustanovení VOP, ktoré je výslovne dohodnuté uvedenou zmluvou, pričom platí, že ak by bol medzi ustanovením zmluvy a/alebo niektorého ďalšieho, v tomto bode uvedeného dokumentu rozpor, bude mať prednosť ustanovenie zmluvy.

3. Okrem obvyklých náležitostí objednávky či zmluvy sú strany povinné v objednávke a v čiastkovej zmluve uviesť:

3.1. špecifikáciu služby;

3.2. jazyk, ktorého sa požadovaná služba týka;

3.3. špecifikáciu všeobecného alebo špecializovaného zamerania služby (napr. zameranie terminológie z hľadiska odboru pôsobnosti objednávateľa);

3.4. rozsah požadovaných služieb (napr. počet študentov, počet licencií, počet hodín výučby a pod.); 

3.5. požadovaný termín poskytnutia služby alebo začatia výučby a dĺžka ich trvania; 

3.6. požadované miesto poskytnutia služby (napr. miesto konania výučby);

3.7. kontaktnú osobu.

4. K objednávke doručenej v pracovných dňoch v obvyklej pracovnej dobe (ďalej len „pracovná doba“) príslušnej prevádzkarni zhotoviteľa sa zhotoviteľ objednávateľovi vyjadrí v primeranej lehote. Spolu s vyjadrením k objednávke môže zhotoviteľ poslať objednávateľovi buď:

4.1. požiadavku na spresnenie objednávky požadovaných služieb alebo podmienok ich poskytnutia, alebo

4.2. ponuku na realizáciu požadovaných služieb a podmienok ich poskytnutia, alebo

4.3. písomný návrh zmluvy, a to najmä v prípade objednávky s väčším rozsahom požadovaných služieb (napr. na zabezpečenie firemných jazykových kurzov a pod.), alebo

4.4. v prípade objednávky s menším rozsahom požadovaných služieb (napr. na zabezpečenie individuálneho jazykového kurzu) potvrdenie, že objednávkou požadovanú službu poskytne.

5. Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom vznikne v okamihu, keď sa účastníci zhodnú na celom jej obsahu, t. j. potvrdením objednávky objednávateľa zo
strany zhotoviteľa alebo podpisom samostatnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

6. Zmeniť zmluvu je možné písomnou dohodou, pričom ustanovenia týchto VOP pre vznik zmluvy platia v tomto prípade primerane aj pre jej zmenu.

7. Ukončiť zmluvu je možné:

7.1. písomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa,

7.2. písomným odstúpením od zmluvy podľa a/alebo za podmienok uvedených v týchto VOP či v zmluve (objednávke):

7.2.1. v prípade, že sa po uzatvorení zmluvy vyskytnú na strane zhotoviteľa či objednávateľa neodstrániteľné prekážky brániace splneniu záväzku;

7.2.2. z dôvodov uvedených v zmluve, v týchto VOP a/alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise platnom a účinnom v Slovenskej republike (ďalej len „VZP“), ktorým sa zmluvný vzťah riadi.

8. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi. V takom prípade je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu storno poplatku so splatnosťou jedného týždňa od dňa doručenia oznámenia o požiadavke na úhradu storno poplatku s vyčíslením jeho výšky. Výška storno poplatku je určená, ako sa uvádza nižšie:

8.1. vo výške až 50 % z ceny služby bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) pri odstúpení zo strany objednávateľa pred začatím poskytovania služby,
pričom konkrétnu výšku storno poplatku v jednotlivom prípade je oprávnený určiť zhotoviteľ, najmä s ohľadom na už vynaložené nákladov na prípravu služby (kurzu) so zohľadnením objektívnych dôvodov na strane objednávateľa;

8.2. vo výške až 100 % z ceny služby (kurzu) bez DPH pri odstúpení v období po začatí poskytovania služby (najmä dňom začatia kurzu) zo strany objednávateľa,
okrem objektívnych dôvodov na strane objednávateľa týkajúcich sa nemožnosti využiť služby podľa uzatvorenej zmluvy, pričom konkrétnu výšku storno poplatku v jednotlivom prípade je oprávnený určiť zhotoviteľ najmä s ohľadom na už poskytnuté plnenie či náklady spojené s doteraz poskytnutou službou zo strany zhotoviteľa.

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre záväzkový vzťah založený zmluvou sa ustanovenie § 355 ods. 2 OBZ nepoužije.

IV. Poskytnutie služby

1. Zhotoviteľ riadne poskytne službu jej dokončením v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve.

2. Ak sa služba poskytuje elektronickými prostriedkami (napr. formou prístupu na webové stránky zhotoviteľa), zhotoviteľ zašle alebo odovzdá objednávateľovi prístupové údaje (napr. prístupové heslo), a to v dostatočnom predstihu. Tieto údaje je objednávateľ povinný uchovať v tajnosti a zodpovedá za škodu, ktorá by zhotoviteľovi vznikla ich zneužitím. Platí, že použitie objednávateľovi zaslaných prístupových údajov z akéhokoľvek externého zariadenia sa pokladá za použitie zo strany objednávateľa s prípadným záznamom v príslušnej databáze zhotoviteľa.

4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi bezodkladne potvrdiť prevzatie služby, pričom za potvrdenie sa považuje v prípade 4.1. klasickej výučby podpis študenta na dochádzkovom liste;

4.2. e-learningovej výučby potvrdenie o prijatí prístupových práv;

4.3. Skype výučby akceptovanie/nespochybňovanie e-mailového hlásenia lektora o realizovanej výučbe.

5. Služba, ktorej predmetom je výučba, nie je poskytnutá oneskorene, ak je zhotoviteľom po uplynutí doby na výučbu uvedenej v zmluve uskutočnená náhradná výučba za zrušenú výučbu spôsobom a z dôvodov uvedených v zmluve.

6. Ak riadne ponúknutú službu objednávateľ znemožní poskytnúť iným spôsobom ako spôsobom predvídaným v zmluve, stráca objednávateľ nárok na zabezpečenie poskytnutia náhradnej služby a zhotoviteľovi vzniká právo na jej zaplatenie okamihom, kedy ju objednávateľovi ponúkol na prevzatie. To isté platí v prípade, keď objednávateľ bez uvedenia dôvodu stanoveného v zmluve nepotvrdí zhotoviteľovi prevzatie akejkoľvek riadne poskytnutej služby.

7. V prípade neuskutočnenia výučby, z dôvodov na strane zhotoviteľa (napr. choroba lektora), budú neodučené v zmluve dohodnuté hodiny odučené v náhradnom termíne.

8. Ak je predmetom zmluvy klasická výučba (individuálna alebo skupinová) fakturovaná vždy mesačne spätne, potom platí:

8.1. ak je dohodnutá vyučovacia hodina odvolaná 24 a viac hodín pred jej začatím, táto vyučovacia hodina je zrušená a do naplnenia limitu uvedeného v bode 8.4. tohto článku nebude objednávateľovi účtovaná, ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú na jej náhradnom plnení. Toto ustanovenie neplatí najmä pre skupinovú semestrálnu výučbu pre verejnosť;

8.2. ak je dohodnutá vyučovacia hodina odvolaná neskôr než v dobe uvedenej v bode 8.1 tohto článku, táto hodina prepadá bez nároku na náhradu a zhotoviteľ má po objednávateľovi nárok na jej úhradu rovnakým spôsobom ako pri odučenej vyučovacej hodine;

8.3. ak výučba neprebieha štandardne počas sobôt a nedieľ, do času rušenia vyučovacej hodiny sa počítajú len pracovné dni;

8.4. objednávateľ je oprávnený zrušiť podľa bodu 8.1 tohto článku najviac 25 % zazmluvnených vyučovacích hodín jedného kurzu v každom jednotlivom mesiaci, ak nie je vo vopred dohodnutých prípadoch určené inak. Za zrušené vyučovacie hodiny presahujúce limit stanovený v tomto bode má zhotoviteľ po objednávateľovi nárok na ich úhradu v plnej výške tak, akoby boli zo strany zhotoviteľa riadne odučené.

V. Záručná doba, lehoty na uplatnenie nárokov a nároky zo zodpovednosti za vady služby

1. Poskytnutá služba má vady v prípade, ak nebola poskytnutá v súlade so zmluvou.

2. Objednávateľ je povinný uplatniť nároky z vád poskytnutej služby písomne bez zbytočného odkladu potom, ako ich zistil, najneskôr však do 7 dní odo dňa poskytnutia služby. Za poskytnutú službu sa na tento účel považuje v prípade:

2.1. klasickej výučby - každá jednotlivá uskutočnená vyučovacia hodina bez ohľadu na celkovú dohodnutú dĺžku výučby;

2.2. e-learningu - okamih odovzdania prístupových práv;

2.3. jazykového auditu - vykonanie samotného testovania;

2.4. jazykovej skúšky - účasť na skúške.

3. Nároky zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby zanikajú, ak sa uplatňujú z dôvodov, ktoré zmluva a/alebo tieto VOP vylučujú a/alebo po uplynutí záručnej doby.

4. Objednávateľ je povinný uplatniť nároky z vád poskytnutej služby (ďalej len „reklamácia“ alebo „reklamovať“) písomne bez zbytočného odkladu potom, ako ich zistil. V reklamácii je objednávateľ povinný uviesť a/alebo pripojiť:

4.1. dôvod reklamácie;

4.2. jasnú identifikáciu poskytnutej služby (číslo kurzu a pod.);

4.3. deň resp. čas a spôsob zistenia vady/vád;

4.4. popis vady/vád a prípadne frekvenciu ich výskytu;

4.5. prípadný neupravený zvukový a/alebo zvukovo-obrazový záznam.

5. Ak zhotoviteľ reklamáciu uzná za oprávnenú, poskytne objednávateľovi podľa jeho voľby buď primeranú zľavu z ceny služby bez DPH zodpovedajúcu povahe a rozsahu vád alebo, ak je predmetom služby výučba, náhradnú výučbu a/alebo výmenu lektora.

VI. Cena za službu, fakturácia a splatnosť

1. Ak cena nie je medzi objednávateľom a zhotoviteľom dohodnutá vopred, podkladom pre jej určenie je cenová ponuka zhotoviteľa predložená objednávateľovi a v nej uvedené ceny a cenové podmienky a/alebo spôsob ich určenia.

2. Zhotoviteľ je oprávnený i v prípadoch nedohodnutých v zmluve požadovať po objednávateľovi zaplatenie celej ceny za službu alebo za jej časť vopred a za týmto účelom je oprávnený vystavovať objednávateľovi príslušné zálohové a/alebo daňové doklady. Ak v zmluve nie je výslovne dohodnuté inak, tieto zálohové a/ alebo daňové doklady sú splatné v termíne, ktorý je na nich uvedený.

3. Ak sa výslovne neuvádza inak, platí, že všetky ceny, ako aj ďalšie sumy, nezahŕňajú DPH vo výške stanovenej VZP

4. Ak cena určitej služby nebola dohodnutá v zmluve, zhotoviteľ je oprávnený po objednávateľovi požadovať a objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť ako cenu takej služby cenu služieb podľa platného cenníka zhotoviteľa účinného k dňu poskytnutia takej služby.

5. Ak nedôjde k vystaveniu daňového dokladu už pri objednaní služby, fakturácia bude prebiehať v prípade jednotlivej služby k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia, inak v prípade plnenia podľa zmlúv uzatvorených na dlhšie časové obdobie spätne, vždy k poslednému dňu uplynulého mesiaca. Vyúčtovanie prípadných nedoplatkov či preplatkov, ako aj ďalších nárokov, sa bude vykonávať pri fakturácii za najbližšie nasledujúci mesiac.

6. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu podľa VZP (ďalej len „faktúra“) v prípade jednotlivej zákazky buď pri jej objednaní, alebo k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pri zmluvách uzatvorených na časové obdobie dlhšie ako jeden mesiac za všetky poskytnuté služby v predchádzajúcom mesiaci, vždy do pätnásteho dňa nasledujúceho mesiaca, za ktorý sa cena hradí.

7. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti, ktorá je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Objednávateľ je povinný pri úhrade faktúr platbu riadne označiť, najmä vo faktúre určeným variabilným a špecifickým symbolom.

8. Ak objednávateľ nezaplatí fakturovanú cenu zhotoviteľovi v hotovosti, za úhradu sa na účely týchto VOP považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet zhotoviteľa.

9. V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek sumy podľa zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

10. Pri oneskorenej úhrade sa úhrada objednávateľa, bez ohľadu na jej označenie objednávateľom, najskôr započítava na úhradu úrokov z omeškania, zmluvnej pokuty a úhradu storno poplatku a zvyšná časť platby na istinu dlhu/ov samého/ých v poradí podľa jeho/ich splatnosti.

11. V prípade, že objednávateľ bude voči zhotoviteľovi v omeškaní so zaplatením daňového dokladu na čiastočnú či plnú úhradu vopred oproti termínu uvedenom v tomto doklade a/alebo v omeškaní so zaplatením akejkoľvek inej sumy podľa zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní od dátumu jej splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený:

11.1. odstúpiť od zmluvy s tým, že účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia objednávateľovi; v prípade zmluvy na dlhšie časové obdobie ku dňu odstúpenia zanikajú všetky zhotoviteľom doteraz nesplnené čiastkové zmluvy v rámci zmluvy uzatvorenej na dlhšie časové obdobie; a/alebo

11.2. zmluvu vypovedať s účinnosťou výpovede dňom jej doručenia objednávateľovi, ak vo výpovedi neurčil zhotoviteľ inú výpovednú lehotu; a/alebo 11.3. požadovať od objednávateľa zabezpečenie svojich existujúcich aj budúcich pohľadávok, pričom o vhodnosti a/alebo primeranosti takého zabezpečenia rozhoduje zhotoviteľ; a/alebo

11.4. do doby úplného zaplatenia svojich pohľadávok pozastaviť poskytovanie svojich služieb objednávateľovi, a to aj z doteraz nesplnených zmlúv, bez toho, aby sa to považovalo za porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. O dobu omeškania s úhradou sa v takom prípade predlžujú všetky termíny plnení určené zhotoviteľovi v doteraz nesplnených zmluvách.

12. Zhotoviteľ je oprávnený splnomocniť tretiu osobu na vymáhanie svojich pohľadávok voči objednávateľovi, za týmto účelom tejto tretej osobe odovzdať v potrebnom rozsahu osobné údaje objednávateľa, ako aj údaje vzťahujúce sa k takýmto pohľadávkam. Objednávateľ je povinný zaobchádzať s touto treťou osobou ako s riadne povereným inkasujúcim splnomocnencom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi na tretiu osobu.

VII. Zásady spolupráce

1. Zmluvné strany sú povinné pri vzájomnom styku uvádzať vždy číslo zmluvy, objednávky alebo kurzu.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi včas všetky podklady, materiály a informácie potrebné na poskytnutie služby.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa, že sa vyskytli okolnosti, ktoré by mohli ohroziť včasné poskytnutie služby objednávateľovi.

4. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie jeho zmluvných povinností, najmä o tom, že:

4.1. nebude schopný včas a riadne zaplatiť dohodnutú cenu;

4.2. vstúpil do likvidácie;

4.3. je v úpadku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“);

4.4. príslušný súd vydal uznesenie o začatí konkurzného konania voči objednávateľovi podľa zákona o konkurze;

4.5. príslušný súd vydal uznesenie o začatí reštrukturalizačného konania voči objednávateľovi podľa zákona o konkurze.

VIII. Osobitné ustanovenia

1. Ak zhotoviteľ použije v rámci poskytovania služby materiál (napr. listinu s odborným textom, zvukový či obrazový záznam), ktorý mu poskytol objednávateľ, zhotoviteľ pri plnení svojich povinností podľa zmluvy nie je zodpovedný za prípadné dôsledky spojené s porušením práv vyplývajúcich zo zák. č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „AZ“) a z medzinárodných zmlúv upravujúcich ochranu duševného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „MZ“).

2. Objednávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa zabezpečiť, že žiadna z poskytnutých služieb zhotoviteľom podľa zmluvy v prípadoch uvedených v bode 1. tohto článku nebude mať za následok porušenie práv tretej osoby chránených AZ ani MZ.V prípade, ak sa preukáže opak, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pri ochrane záujmov zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ bude povinný z tohoto titulu hradiť akékoľvek sankcie alebo náhradu škody tretej osobe, zaväzuje sa objednávateľ bezodkladne odškodniť zhotoviteľa v plnej výške.

3. Objednávateľ sa zaväzuje bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa v obchodných záležitostiach, týkajúcich sa najmä aktuálne poskytovanej služby nekontaktovať dodávateľov zhotoviteľa, lektora alebo jazykového audítora (lektor alebo jazykový audítor ďalej len „lektor“).

4. Pokiaľ s predchádzajúcim písomným súhlasom zhotoviteľa dôjde ku kontaktu medzi objednávateľom a takýmto lektorom a/alebo dodávateľom, zaväzuje sa objednávateľ zachovať mlčanlivosť o podmienkach dohodnutých v zmluve, neprerokovávať s ním záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok aktuálne poskytovanej služby ani akejkoľvek inej služby a je povinný bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa o akejkoľvek dohode medzi objednávateľom a lektorom a/ alebo dodávateľom

5. Objednávateľ sa zaväzuje nevstupovať do obchodných vzťahov s lektormi a/alebo dodávateľmi zhotoviteľa, s ktorými prišiel do kontaktu v súvislosti s plnením zmluvy (to sa týka aj uzatvárania obchodných vzťahov v oblasti prekladov a tlmočenia) a/alebo ich sám či prostredníctvom tretích osôb oslovovať v súvislosti s dopytom služieb ani využívať ich ponuky zahŕňajúce služby, a to ako v priebehu doby, kedy má uzatvorenú zmluvu so zhotoviteľom, tak aj 12 mesiacov po ukončení zmluvy. Tento zákaz sa nevzťahuje na tých lektorov a/ alebo dodávateľov zhotoviteľa, ktorí objednávateľovi už pred začatím spolupráce so zhotoviteľom preukázateľne poskytli službu zhodnú s predmetom podnikania zhotoviteľa.

6. Objednávateľ sa zaväzuje nekonať voči zhotoviteľovi spôsobom napĺňajúcim znaky nekalej súťaže ako aj vyvarovať sa akéhokoľvek správania, ktoré by bolo na ujmu zhotoviteľa.

7. V prípade, že objednávateľ poruší akúkoľvek povinnosť jemu v tomto článku uloženú, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 4 000 EUR (slovom: štyritisíc eur) za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti, a to aj opakovane a zároveň je zhotoviteľ oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou dňom doručenia odstúpenia objednávateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu prípadnej škody v plnej výške vzniknutej porušením povinností objednávateľa podľa tohto článku. Zmluvná pokuta podľa tohoto bodu je splatná do 15 dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na jej úhradu.

IX. Záväzok mlčanlivosti

1. Záväzok zhotoviteľa, ktorý je uvedený ďalej v tomto článku platí len v prípade, ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom nebola resp. nebude uzatvorená osobitná dohoda o mlčanlivosti, a to bez ohľadu na jej súčasné či budúce označenie.

2. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám (okrem objednávateľa) o všetkých informáciách týkajúcich sa:

2.1. objednávateľa, s ktorými bol oboznámený v rámci svojej činnosti pre objednávateľa;

2.2. klientov, zmluvných strán a partnerov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený pri výkone svojich služieb;

2.3. obsahu východiskových materiálov, ak mu na zabezpečenie služby (výučby) boli objednávateľom poskytnuté.

3. Záväzku mlčanlivosti nepodlieha údaj, ktorý má preukázateľne aspoň jednu z týchto vlastností:

3.1. pred poskytnutím je už verejne známym alebo verejne dostupným;

3.2. údaj je nutné poskytnúť tretej osobe na základe povinnosti uloženej VZP alebo rozhodnutím/opatrením orgánu verejnej správy alebo verejnej moci, ktorým bola zhotoviteľovi uložená povinnosť takú informáciu poskytnúť.

3.3. Ide o informácie, ktoré je potrebné poskytnúť dodávateľovi zhotoviteľa pre účely poskytnutia služby objednávateľovi.

X. Spracovanie osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

1. Pokiaľ v rámci zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom sú zhotoviteľom ako prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúvané osobné údaje objednávateľa, zhotoviteľ spracúva osobné údaje objednávateľa na základe a v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Zhotoviteľ môže spracúvať osobné údaje objednávateľa na týchto právnych základoch:

2.1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je objednávateľ ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti objednávateľa ako dotknutej osoby podľa zákona alebo;

2.2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo;

2.3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

3. Zhotoviteľ môže spracúvať osobné údaje objednávateľa na inom právnom základe ako je uvedený v bode 2. iba na základe súhlasu objednávateľa ako dotknutej osoby, v ktorom sa uvedie účel, doba trvania a ďalšie požiadavky vyplývajúce zo zákona.

4. Ak si plnenie zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom vyžaduje spracúvanie osobných údajov iných osôb zhotoviteľom v mene objednávateľa ako prevádzkovateľa podľa zákona, zhotoviteľ a objednávateľ uzavrú za týmto účelom osobitnú zmluvu obsahujúcu všetky náležitosti podľa zákona.

5. Zhotoviteľ zverejňuje všeobecné informácie o zásadách spracúvania a ochrany osobných údajov podľa zákona na svojom webovom sídle.

XI. Ukončenie zmluvy

1. Zmluvu je možné ukončiť spôsobmi, ktoré povoľujú VZP a/alebo spôsobmi uvedenými v zmluve a/alebo v týchto VOP.

2. Ak bola zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, každá zo zmluvných strán môže písomne vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

XII. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak objednávateľ nie je podnikateľom, zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 a 2 OBZ dohodli, že ich záväzkový vzťah založený zmluvou a týmito VOP sa spravuje OBZ. Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že obsah všetkých vyššie uvedených, ako aj inde v týchto VOP označených dokumentov je mu známy, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi oboznámil.

2. Vyplnením objednávky, či uzatvorením zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP v aktuálnom znení a že s nimi súhlasí. V prípade rozporu medzi VOP a zmluvou či objednávkou, ktorú zhotoviteľ poskytne objednávateľovi, má prednosť zmluva či objednávka.

3. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie VOP stane neplatné či nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

4. Znenie týchto VOP je pre zmluvné strany záväzné a tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky alebo každej jednotlivej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi podľa čl. III týchto VOP.

5. Objednávateľ podpisom a/alebo uzatvorením zmluvy potvrdzuje, že je mu známy obsah všetkých vyššie uvedených materiálov, ako aj inde v týchto VOP označených materiálov.

6. V prípade zmeny VOP je zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti aspoň 15 dní predo dňom nadobudnutia ich účinnosti vhodným spôsobom informovať objednávateľa, pričom za vhodný spôsob sa považuje najmä:

6.1. zverejnenie na internetových stránkach zhotoviteľa www. skrivanek.sk,

6.2. oznámenie o ich zverejnení zaslané na e-mailovú adresu objednávateľa,

6.3. zaslanie ich aktuálnej verzie na e-mailovú adresu objednávateľa,

6.4. zaslanie ich aktuálnej verzie v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu objednávateľa, pričom spôsob oznámenia je oprávnený zvoliť zhotoviteľ.

7. Objednávateľ je oprávnený v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa o zmene VOP podľa bodu 6. tohto článku písomne oznámiť zhotoviteľovi, že oznámené zmeny neakceptuje.

8. V prípade uvedenom v bode 7. tohto článku je zhotoviteľ oprávnený do 5 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľa o tom, že zmeny neakceptuje, odstúpiť od zmluvy a to momentom doručenia písomného odstúpenia objednávateľovi.

9. Ak objednávateľ nevyužije svoje právo podľa bodu 7. tohto článku, momentom márneho uplynutia lehoty uvedenej v bode 7. tohto článku platí nevyvrátiteľná domnienka, že objednávateľ so zmenami súhlasí a súčasťou zmluvy sa stávajú nové VOP.

10. Ak objednávateľ využije svoje právo podľa bodu 7. tohto článku, avšak zhotoviteľ neodstúpi od zmluvy podľa bodu 8. tohto článku, vzťahy medzi zmluvnými stranami sa aj naďalej riadia doteraz platnými VOP.

11. Každú zmenu údajov uvedených v záhlaví zmluvy, najmä zmenu korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla, e-mailu, faxu, sídla/miesta podnikania/obchodného mena a pod. je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

12. Znenie týchto VOP je pre zmluvné strany závažné. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15. 4. 2019.

 

Ing. Pavel Skřivánek, konateľ