Zatvoriť

Objednávka

Radi vám vytvoríme cenovú ponuku na mieru

O akú službu máte záujem?

SKRIVANEK SLOVENSKO, s. r. o., IČO: 36 409 812, so sídlom Mlynská 22, 040 01 Košice, spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oboznámte sa, prosím, so zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Všeobecné obchodné podmienky – preklady a tlmočenie

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky prekladateľských a tlmočníckych služieb (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. so sídlom: Mlynská 22, 040 01 Košice, IČO:36 409 812, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č.: 39425/V (ďalej len „SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o.“) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. ako zhotoviteľom a treťou osobou ako objednávateľom.

2. Pre účely týchto VOP sa SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. označuje ako zhotoviteľ (ďalej len „zhotoviteľ“) a osoba, ktorá uzavrela so zhotoviteľom zmluvu vymedzujúcu rámcové zmluvné podmienky (najmä zmluvu o spolupráci a pod.) pre preklady a tlmočenie a/alebo ktorá objednala u zhotoviteľa preklady a/alebo tlmočenie na základe jednotlivej zákazky a/alebo skupiny zákaziek (ďalej len „zmluva“), sa označuje ako objednávateľ (zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu aj len „zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ďalej aj len „zmluvná strana“).

3. Predmetom týchto VOP je určenie podmienok, podľa ktorých zhotoviteľ na základe jednotlivej zmluvy alebo na základe samostatných čiastkových zmlúv uzavretých podľa zmluvy vymedzujúcej rámcové zmluvné podmienky (napr. zmluva o spolupráci a pod.) bude poskytovať objednávateľovi v rámci svojho predmetu podnikania (činnosti):

3.1. vyhotovovanie prekladov a/alebo,

3.2. poskytovanie tlmočenia. (ďalej len „služba“ alebo „služby“).

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi svoje služby za podmienok uvedených v týchto VOP a objednávateľ sa zaväzuje za každú poskytnutú službu zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. V prípade, ak bude služba poskytnutá bez toho, že zmluvné strany dohodnú cenu, objednávateľ sa zaväzuje za takto poskytnutú službu uhradiť objednávateľovi cenu obvyklú.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby objednávateľovi prostredníctvom svojich zamestnancov a/alebo prostredníctvom tretích osôb oprávnených poskytovať službu/y a to na základe zmluvného vzťahu medzi zhotoviteľom a takouto treťou osobou (ďalej len „dodávateľ“).

II. Písomná forma právnych úkonov a doručovanie

1. Za právne úkony urobené v písomnej forme (ďalej len „písomnosť“ a/alebo „písomná forma“ a/alebo „písomne“) sa pre účely týchto VOP okrem písomností v listinnej podobe považujú aj

1.1. faxová správa (ďalej len „fax“),

1.2. elektronická pošta a/alebo elektronický objednávkový formulár zhotoviteľa (ďalej len „e-mail“). V prípade e-mailu odoslaného z inej než v zmluve uvedenej adresy je písomná forma zachovaná vtedy, ak správa:

1.2.1. je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom vyhotoveným postupom podľa zák. č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „elektronický podpis“), a/alebo

1.2.2. obsahuje číslo zákazky pridelené zhotoviteľom, ktoré pre tieto účely plní funkciu dohodnutého hesla (ďalej len „heslo“). Ak bude e-mail obsahovať číslo zákazky, platí medzi zmluvnými stranami nevyvrátiteľná domnienka, že zmluvná strana, v mene ktorej bol e-mail odoslaný, tento e-mail podpísala s rovnakými účinkami, akoby išlo o elektronický podpis. Zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorá by druhej zmluvnej strane zneužitím hesla vznikla.

2. Písomnosť musí byť s náležitosťami stanovenými v týchto VOP odosielateľom zaslaná ako aj doručená druhej zmluvnej strane v podobe:

2.1. listinnej, na korešpondenčnú adresu uvedenú v zmluve, alebo

2.2. faxu na faxové číslo uvedené v zmluve, alebo

2.3. e-mailu, na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve.

3. Za deň, resp. okamih doručenia sa považuje u písomností odoslaných na správnu korešpondenčnú adresu, faxové číslo, resp. e-mailovú adresu v prípade:

3.1. listiny:

3.1.1. pri zásielkach doručovaných osobne a/alebo poslom, dátum ich potvrdeného prevzatia,

3.1.2. pri bežných zásielkach doručovaných prostredníctvom držiteľa poštovej licencie, dátum prevzatia vyznačený hodnoverným spôsobom na listine adresátom,

3.1.3. pri doporučených zásielkach doručovaných prostredníctvom držiteľa poštovej licencie, deň uvedený na potvrdení o doručení a v prípade, keď adresát od nositeľa poštovej licencie zásielku neprevezme, tretí deň po odovzdaní zásielky držiteľovi poštovej licencie za účelom prepravy,

3.2. faxu, čas bezchybného odoslania vyznačený na potvrdení vytlačenom faxovou stanicou odosielajúceho,

3.3. e-mailu, čas spätného potvrdenia prijímacím zariadením adresáta e-mailu a v prípade, že takéto potvrdenie neexistuje a nie je preukázané inak (napr. potvrdením správcu poštovného serveru o existencii poruchy), potom nasledujúci deň po dátume odoslania e-mailu, ak odosielateľ neobdržal správu o nedoručiteľnosti e-mailu.

III. Zmluva

1. Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak nie je v týchto VOP uvedené inak, vzniká na základe návrhu objednávateľa (ďalej len „objednávka“) uskutočneného písomnou formou, potvrdeného písomne zhotoviteľom. Pre objednávku ako návrh zmluvy platí, že všetky v nej obsiahnuté údaje a podmienky

1.1. musia byť v súlade s týmito VOP, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak,

1.2. sú súčasťou návrhu zmluvy. Predmet zmluvy je v texte týchto VOP podľa potreby označovaný ako zákazka. Platí, že odo dňa účinnosti zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa súčasťou každej, a to aj čiastkovej zmluvy stanú všetky ustanovenia týchto VOP, aj keď na ne nebude zmluva výslovne odkazovať.

2. Okrem obvyklých náležitostí objednávky ako návrhu zmluvy je objednávateľ povinný v objednávke uviesť: 2.1. špecifikáciu zákazky, či ide o preklad alebo tlmočenie,

2.2. východiskový a/alebo cieľový jazyk,

2.3. požadovaný termín poskytnutia služby, t.j. termín dodania prekladu alebo požadovanú dobu tlmočenia, v prípade tlmočenia taktiež miesto a dĺžku trvania akcie – udalosti, na ktorej budú poskytnuté tlmočnícke služby (počet hodín/ dní), druh tlmočenia (konzekutívne/ simultánne) a počet tlmočníkov,

2.4. požadovaný spôsob doručenia vyhotoveného prekladu či uskutočnenia tlmočenia,

2.5. kontaktnú osobu,

2.6. účel, na ktorý bude zákazka – poskytnutá služba použitá. V prípade, že tento účel nebude v objednávke uvedený, objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať z dôvodov s tým súvisiacich vady poskytnutej služby u zhotoviteľa,

2.7. či bude zákazka – poskytnutá služba použitá pre tlač; ak áno, v takom prípade musí objednávka obsahovať aj objednanie špeciálneho procesu spracovania prekladu textov určených pre tlač. V prípade, že tento účel nebude v objednávke uvedený a/alebo v prípade, že tento špeciálny proces spracovania nebude objednaný, objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať z dôvodov s tým súvisiacich vady poskytnutej služby u zhotoviteľa,

2.8. či zákazka (najmä v prípade prekladu) obsahuje odborné a iné osobitné výrazy, skratky a pod. (ďalej len „terminológia“); ak áno, objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi zoznam používanej terminológie v príslušnom jazyku a/alebo poskytnúť zhotoviteľovi pomocné materiály a/alebo uviesť do objednávky meno a kontakt na zodpovednú osobu objednávateľa, ktorú poveril konzultáciou terminológie so zhotoviteľom. V prípade, ak objednávateľ poruší povinnosti jemu v tomto písmene stanovené, objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať z dôvodov s tým súvisiacich vady poskytnutej služby u zhotoviteľa.

3. Lehota na vyjadrenie zhotoviteľa k objednávke doručenej v pracovných dňoch v obvyklej pracovnej dobe (ďalej len „pracovná doba“) príslušnej prevádzkarni zhotoviteľa je 6 (šesť) hodín od momentu jej doručenia, ak v nej zhotoviteľ neuviedol dlhšiu lehotu. V prípade objednávok doručených mimo pracovnej doby začína táto lehota plynúť začiatkom najbližšej pracovnej doby nasledujúcej po doručení objednávky. Vo vyjadrení k objednávke zhotoviteľ objednávateľovi písomne oznámi: 3.1. buď súhlas s návrhom, čo môže urobiť aj zaslaním potvrdenia označeného názvom „Zákazka“. V tomto prípade zmluva vznikne v celom znení objednávky. Potvrdenie zhotoviteľa môže okrem dohodnutých podmienok zmluvy obsahovať aj text niektorého z ustanovení zmluvy a/alebo týchto VOP bez toho, aby to bolo považované za nový návrh,

3.2. alebo nesúhlas s návrhom. V tomto prípade zmluva nevznikne,

3.3. alebo návrh na zmenu niektorej z podmienok uvedených v objednávke. V tomto prípade zmluva vznikne až po tom, ako následne dôjde k obojstrannej dohode v písomnej forme o všetkých jej podmienkach.

4. Jednotlivé zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom môžu tiež vzniknúť v rámci tzv. dopytu aj pomocou prostriedkov hlasovej komunikácie na diaľku (napr. telefonicky) tak, že

4.1. zhotoviteľ pri dopyte zo strany objednávateľa takým spôsobom uskutočnené navrhované podmienky akceptuje, a

4.2. po obdržaní podkladov za účelom realizácie zákazky poskytne zhotoviteľ objednávateľovi požadované plnenie, pričom objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že

4.3. za účelom zabezpečenia náležitej evidencie zmlúv a ich obsahu môže byť komunikácia medzi ním a zhotoviteľom zaznamenávaná a po dobu zodpovedajúcu oprávneným záujmom zhotoviteľa archivovaná,

4.4. zhotoviteľ môže požadovať po objednávateľovi potvrdenie objednávky písomnou formou podľa zásad stanovených v týchto VOP. V takom prípade zmluva vznikne až zaslaním potvrdenia zo strany zhotoviteľa podľa bodu

3.1. tohto článku 5. Objednávateľ súhlasí s tým a berie na vedomie, že súčasťou každej zmluvy sa stanú v znení aktuálne platnom ku dňu jej vzniku:

5.1. všetky ustanovenia týchto VOP,

5.2. cenníky zhotoviteľa, a to aj v prípade, že na ne zmluvanebude výslovne priamo odkazovať, pričom platí, že ak by bol rozpor medzi ustanovením zmluvy a/alebo ustanovením niektorého ďalšieho v tomto bode uvedeného dokumentu, bude mať prednosť ustanovenie zmluvy.

6. Zmeniť zmluvu možno dohodou v písomnej forme, pričom ustanovenia týchto VOP pre vznik zmluvy platia primerane aj pre jej zmenu.

7. Ukončiť zmluvu možno:

7.1. písomným odstúpením od zmluvy zhotoviteľom v prípade, že sa po uzavretí zmluvy vyskytnú na strane zhotoviteľa neodstrániteľné prekážky brániace riadnemu poskytnutiu služby,

7.2. zrušením zmluvy objednávateľom a to doručením písomného oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi, že toto svoje právo využíva (tzv. „stornuje zákazku“). V takom prípade je však objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi odstupné vo výške:

7.2.1. v prípade poskytovania prekladateľských služieb:

7.2.1.1. 20 % z ceny objednanej služby (prekladu) za predpokladu, že zhotoviteľ doposiaľ nezačal na preklade pracovať (nezačal s poskytovaním objednanej služby), najviac však odstupné vo výške 60 € (slovom: šesťdesiat eur),

7.2.1.2. vypočítanej ako súčet 20 % z ceny objednanej služby (prekladu) a ceny rozpracovaného preloženého textu do momentu doručenia písomného oznámenia objednávateľa o stornovaní zákazky zhotoviteľovi, najviac však 100% z ceny objednanej služby,

7.2.2. v prípade poskytovania tlmočníckych služieb:

7.2.2.1. 50% z ceny objednananej služby (tlmočenia), za predpokladu, že písomné oznámenie objednávateľa o stornovaní zákazky bolo zhotoviteľovi doručené v lehote dlhšej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom, v ktorom malo byť začaté zo strany zhotoviteľa s poskytovaním objednanej služby (tlmočenia),

7.2.2.2. 100% z ceny objednananej služby (tlmočenia), za predpokladu, že písomné oznámenie objednávateľa stornovaní zákazky bolo zhotoviteľovi doručené v lehote do 24 hodín pred dátumom, v ktorom malo byť začaté zo strany zhotoviteľa s poskytovaním objednanej služby (tlmočenia). Zmluvné strany sa dohodli, že pre záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa ustanovenie § 355 ods. 2 OBZ nepoužije.

8. Zmluvy, najmä však zmluvy vymedzujúce rámcové zmluvné podmienky medzi objednávateľom a zhotoviteľom (najmä zmluva o spolupráci a pod.), upravujúce poskytovanie služieb - prekladov a tlmočenia, vznikajú tiež na základe návrhu predloženého zhotoviteľom a prijatého objednávateľom, pričom ustanovenia týchto VOP upravujúce vznik zmlúv platia primerane aj pre takéto zmluvy.

IV. Poskytnutie objednanej služby (zákazky)

1. Zhotoviteľ riadne poskytne objednanú službu v prípade:

1.1. prekladu, odovzdaním vyhotoveného prekladu v súlade so zmluvou, pričom za včas poskytnutú službu sa považuje odovzdanie prekladu najneskôr do 30 minút po uplynutí dohodnutého termínu pre poskytnutie služby, ak nie je v konkrétnom prípade výslovne dohodnuté inak,

1.2. tlmočenia, poskytnutím tlmočenia v súlade so zmluvou.

2. Objednávateľ je povinný poskytnutú službu (zákazku) prevziať v mieste a/alebo spôsobom uvedeným v zmluve.

3. Prevzatie poskytnutej služby (zákazky) je objednávateľ povinný zhotoviteľovi bezodkladne písomne potvrdiť, a to nasledovne:

3.1. v prípade poskytovania služby – prekladu, obvyklým spôsobom používaným pre písomný styk so zhotoviteľom,

3.2. v prípade poskytovania služby - tlmočenia, potvrdením písomného protokolu o tlmočení.

4. V prípade, že objednávateľ nesplní povinnosti jemu uložené v bode 3. tohto článku a ani v lehote 24 hodín po uplynutí termínu pre poskytnutie služby písomne u zhotoviteľa neurguje splnenie služby, má sa za to, že službu riadne a včas obdržal.

5. Služba nie je poskytnutá oneskorene, ak na základe písomnej urgencie objednávateľa zhotoviteľ odovzdá opakovane zákazku a preukáže, že túto už raz objednávateľovi včas odoslal.

6. V prípade, že poskytnutá služba - zhotovený preklad nebude môcť byť zo závažných dôvodov odovzdaný objednávateľovi dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ oprávnený: 6.1. buď zvoliť náhradný spôsob odovzdania a ak to ešte bude účelné, na túto skutočnosť objednávateľa upozorniť; ak vznikne potreba náhradného odovzdania z dôvodov na strane objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený požadovať po objednávateľovi náklady s tým súvisiace,

6.2. alebo vyhotovený preklad uložiť vo svojej prevádzkarni a na túto skutočnosť objednávateľa upozorniť.

7. V prípade, že riadne poskytnutú službu objednávateľ neprevezme a/alebo znemožní jej odovzdanie, vzniká právo na zaplatenie ceny za takúto službu zhotoviteľovi okamihom, keď ju zhotoviteľ ponúkol objednávateľovi na prevzatie.

V. Záručná doba, lehoty na uplatnenie nárokov a nároky zo zodpovednosti za vady služby

1. Poskytnutá služba má vady v prípade, že nebola poskytnutá v súlade so zmluvou.

2. Na každú službu podľa zmluvy poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi záruku v rozsahu 21 dní odo dňa:

2.1. odovzdania poskytnutej služby objednávateľovi v prípade prekladu,

2.2. poskytnutia služby v prípade tlmočenia.

3. Nároky zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby nevzniknú resp. zanikajú, ak sú uplatnené z dôvodov, ktoré zmluva a/alebo tieto VOP vylučujú a/alebo po uplynutí záručnej doby.

4. Objednávateľ je povinný uplatniť nároky z vád poskytnutej služby (ďalej len „reklamácia“ alebo „reklamovať“) písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. V reklamácii je objednávateľ povinný uviesť a pripojiť

4.1. číslo zákazky - heslo, 4.2. dôvod reklamácie,

4.3. deň resp. čas a spôsob zistenia vady/vád,

4.4. popis vady/vád a prípadne vyčíslenie ich výskytu,

4.5. v prípade reklamácii tlmočenia prípadný neupravený zvukový a/alebo zvukovo-obrazový záznam.

5. Ak zhotoviteľ reklamáciu uzná, poskytne objednávateľovi podľa voľby objednávateľa buď primeranú zľavu z ceny služby bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), zodpovedajúcu povahe a rozsahu vád, alebo, ak pôjde o vadu prekladu a objednávateľ o to požiada, poskytne zhotoviteľovi namiesto zľavy opravený preklad.

6. Za prípadnú škodu spôsobenú vadami poskytnutej služby zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi do výšky ceny zákazky bez DPH.

7. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť včas uplatnenej reklamácie, zaväzujú sa zmluvné strany riešiť vzniknutý spor mimosúdnou cestou, a to formou posudku alebo stanoviska nezávislého tlmočníka resp. prekladateľa zvoleného na základe ich dohody zo zoznamu prekladateľov a tlmočníkov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje uhradiť v lehote určenej tlmočníkom resp. prekladateľom na jeho účet polovicu požadovanej zálohy. Tá zmluvná strana, v ktorej neprospech posudok alebo stanovisko vyznie, je povinná bezodkladne zmluvnej strane, v ktorej prospech posudok alebo stanovisko vyznelo, uhradiť sumu zaplatenú ako zálohu tlmočníkovi resp. prekladateľovi a doplatiť tlmočníkovi resp. prekladateľovi zvyšok požadovanej ceny za vyhotovenie posudku alebo stanoviska. V prípade, ak posudok alebo stanovisko vyznie v neprospech zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu na cene bez DPH za poskytnutú službu zodpovedajúcu rozsahu vád stanovených v posudku resp. stanovisku.

8. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi z nesplnenia záväzkov zhotoviteľovi zo zmluvy vyplývajúcich, pokiaľ sa tak stane z dôvodov nepredvídateľných a/alebo neodvrátiteľných okolností, ktorým zhotoviteľ nemohol zabrániť, alebo ich nemohol ovplyvniť.

VI. Cena za službu, fakturácia a splatnosť

1. Podkladom pre cenovú kalkuláciu služby a/alebo určenie jej ceny je aktuálne platný cenník služieb zhotoviteľa v dobe doručenia objednávky zhotoviteľovi a v ňom uvedené ceny a cenové podmienky a/alebo spôsob ich určenia.

2. Zhotoviteľ je oprávnený aj prípadoch nedohodnutých v zmluve požadovať po objednávateľovi vopred zaplatenie celej ceny za službu alebo jej časť a za týmto účelom je povinný vystavovať objednávateľovi daňové doklady. Ak nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak, sú tieto daňové doklady splatné v termíne, ktorý je na nich uvedený.

3. Ak zo zmluvy vyplýva, že cena služby je v nej uvedená ako predbežná, napríklad preto, že sa pri jej stanovení vychádzalo len z odhadu počtu jednotiek, riadi sa výpočet konečnej ceny počtom jednotiek v cieľovom jazyku a/alebo rozsahom skutočne vynaloženej práce a nákladov zhotoviteľa a pre stanovenie konečnej ceny budú použité ceny uvedené v cenníku zhotoviteľa v dobe a mieste poskytnutia služby a ak také ceny cenník nebude obsahovať, budú použité obvyklé ceny v dobe a mieste poskytnutia služby.

4. Ceny za službu/y sú v cenníku zhotoviteľa uvedené samostatne bez DPH a vrátane DPH.

5. Cenník služieb príslušnej prevádzkarne (pobočky) zhotoviteľa účinný ku dňu uzavretia zmluvy sa stáva súčasťou zmluvy a podľa neho sa bude určovať cena za všetky služby podľa zmlúv uzavretých od tohto dňa. V prípade, ak počas trvania zmluvy nastane zmena cenníka služieb, zmena ceny za službu/y pri už uzavretej zmluve môže nastať len na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo spôsobom uvedeným v čl. XII týchto VOP.

6. Fakturácia ceny za poskytnuté služby zhotoviteľom bude prebiehať v prípade jednotlivej zákazky k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia, inak v prípade plnenia podľa zmlúv uzavretých na dlhšie časové obdobie spätne, vždy k poslednému dňu uplynulého mesiaca. Vyúčtovanie prípadných nedoplatkov či preplatkov, ako aj ďalších nárokov sa bude realizovať pri fakturácii v mesiaci nasledujúcom.

7. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu (ďalej len „faktúra“) v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike (ďalej len „VZP“) v prípade jednotlivej zákazky k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia, inak v prípade zmlúv uzavretých na dlhšie časové obdobie za všetky poskytnuté služby v predchádzajúcom mesiaci do pätnásteho dňa nasledujúceho mesiaca. Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov

8. Objednávateľ je povinný uhradiť vystavenú faktúru v lehote splatnosti, ktorou je s výnimkou zmluvných pokút 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Objednávateľ je povinný pri úhrade faktúr platbu riadne označiť, najmä vo faktúre určeným variabilným a špecifickým symbolom.

9. Za úhradu sa pre účely týchto VOP považuje pripísanie príslušnej sumy na účet zhotoviteľa.

10. V prípade oneskorenia s úhradou ceny za poskytnuté služby je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

11. Pri oneskorenej úhrade je úhrada objednávateľa, bez ohľadu na jej označenie objednávateľom, najskôr započítaná voči úrokom z omeškania a zmluvnej pokute/ tám a zostávajúca časť úhrady voči dlžnej istine/dlžným istinám v poradí podľa ich splatnosti.

12. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou svojho peňažného záväzku voči zhotoviteľovi po dobu dlhšiu ako 30 dní odo dňa jeho splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený:

12.1. odstúpiť od zmluvy s tým, že v prípade zmluvy na dlhšie časové obdobie v takom prípade k dátumu odstúpenia zanikajú všetky doposiaľ zhotoviteľom nesplnené čiastkové zmluvy v rámci zmluvy uzavretej na dlhšie časové obdobie, a/alebo

12.2. zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede objednávateľovi, a/alebo

12.3. požadovať od objednávateľa zabezpečenia svojich existujúcich i budúcich pohľadávok, pričom o vhodnosti a/alebo primeranosti takéhoto zabezpečenia rozhoduje zhotoviteľ, a/alebo

12.4. do doby úplného zaplatenia svojich pohľadávok poskytovanie svojich služieb objednávateľovi, a to aj z doposiaľ nesplnených zmlúv pozastaviť, či svoje služby objednávateľovi neposkytovať bez toho, aby to bolo považované za porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. O dobu oneskorenia so zaplatením sa v takom prípade predlžujú všetky termíny plnenia určené zhotoviteľovi v doposiaľ nesplnených zmluvách.

13. Zhotoviteľ je oprávnený splnomocniť tretiu osobu na vymáhanie svojich pohľadávok voči objednávateľovi a za týmto účelom prípadne tejto tretej osobe odovzdať v potrebnom rozsahu osobné údaje objednávateľa, ako aj údaje vzťahujúce sa k takýmto pohľadávkam Objednávateľ je povinný konať s touto treťou osobu ako s riadne povereným inkasujúcim splnomocnencom zhotoviteľa.

VII. Zásady spolupráce

1. Zmluvné strany sú povinné pri vzájomnom styku uvádzať vždy číslo zákazky - heslo.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi včas všetky podklady, materiály a informácie potrebné na poskytnutie služby (ďalej len „východiskový text“), pričom v prípade:

2.1. prekladu je povinný tak urobiť pri jeho objednaní,

2.2. tlmočenia je povinný tak urobiť najneskôr 3 dni pred termínom jeho uskutočnenia. V prípade, že objednávateľ poruší povinnosti jemu v tomto bode stanovené, objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať z dôvodov chybnej terminológie nároky z vád poskytnutej služby u zhotoviteľa. Východiskový text, ktorý objednávateľ dodá zhotoviteľovi, musí byť vecne, terminologicky a jazykovo zrozumiteľný a musí mať čitateľnú a prehľadnú podobu. Ak východiskový text nebude spĺňať tieto náležitosti, zhotoviteľ nie je zodpovedný za správnosť prekladu a/alebo tlmočenia a nenesie zodpovednosť za prípadné priame a/alebo nepriame škody, ktoré objednávateľovi vzniknú v dôsledku nesprávneho prekladu a/alebo tlmočenia z takéhoto východiskového textu. Zhotoviteľ je oprávnený upozorniť objednávateľa na nedostatky východiskového textu prevzatého od objednávateľa k poskytnutiu služby a na nevhodnosť jeho pokynov a vyžiadať si opravený alebo čitateľný text, vysvetlenie alebo inštrukcie. Do doby, kým objednávateľ poskytne nový východiskový text, vysvetlenie alebo inštrukcie, je zhotoviteľ oprávnený poskytovanie služby prerušiť, pričom o dobu tohto prerušenia sa predlžuje termín poskytnutia služby a zhotoviteľ nie je v omeškaní s jej poskytnutím. Ak objednávateľ napriek upozorneniu zhotoviteľa trvá na poskytnutí objednanej služby, zhotoviteľ má buď právo od objednávky (zákazky) ako aj zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek nárokov zo strany objednávateľa alebo ak objednanú službu poskytne, nezodpovedá za žiadne vady takto poskytnutej služby.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa, že

3.1. podklady (východiskový text) na spracovanie príslušnej zákazky:

3.1.1. neobdržal, a/alebo

3.1.2. obdržal v neúplnom či poškodenom stave,

3.2. zaslané podklady (východiskový text) nezodpovedajú údajom uvedeným v objednávke (napr. veľkosť súboru, jazyk atď.),

3.3. sa vyskytli okolnosti, ktoré by mohli ohroziť včasné odovzdanie zákazky – poskytnutie služby objednávateľovi,

4. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať zhotoviteľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie jeho zmluvných povinností, najmä o tom:

4.1. že nebude schopný včas a riadne zaplatiť dohodnutú cenu,

4.2. že vstúpil do likvidácie,

4.3. že je v úpadku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“),

4.4. že príslušný súd vydal uznesenie o začatí konkurzného konania voči objednávateľovi podľa zákona o konkurze,

4.5. že príslušný súd vydal uznesenie o začatí reštrukturalizačného konania voči objednávateľovi podľa zákona o konkurze. 5. V prípade, že zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi ako službu tlmočenie:

5.1. nie je objednávateľ oprávnený požadovať od tlmočníka inú činnosť ako tlmočenie (napr. písomný preklad, zápis z rokovania, sprievodcovské a organizačné služby),

5.2. je objednávateľ povinný:

5.2.1. zabezpečiť podmienky zodpovedajúce druhu tlmočenia vrátane technického zabezpečenia, ak sa objednávateľ nedohodol so zhotoviteľom, že tieto zabezpečí zhotoviteľ,

5.2.2. ak sa zhotoviteľ zaviazal dodať tlmočnícku techniku, zabezpečiť v potrebnom časovom predstihu zhotoviteľovi prístup do priestorov inštalácie tlmočníckej techniky,

5.2.3. zabezpečiť dopravu tlmočníka z dohodnutého miesta do miesta poskytovania služby - tlmočenia a späť zodpovedajúcim dopravným prostriedkom vzhľadom na vzdialenosť týchto miest,

5.2.4. ak si tlmočník zabezpečí vlastnú dopravu, uhradiť zhotoviteľovi jeho cestovné náklady vrátane stravného v plnej výške podľa VZP,

5.2.5. zabezpečiť na svoje náklady ubytovanie tlmočníka v jednolôžkovej izbe s príslušenstvom,

5.2.6. zabezpečiť tlmočníkovi prestávku na stravovanie a odpočinok v dĺžke minimálne pol hodiny, a to najneskôr po štyroch a pol hodinách tlmočenia,

5.3. tlmočníckym dňom sa rozumie 8 hodín vrátane prestávok,

5.4. zhotoviteľ má právo od objednávateľa požadovať náhradu za stratu času tlmočníka v súvislosti s poskytovaním tlmočenia.

6. Objednané služby zhotoviteľ poskytne objednávateľovi v naliehavom a riadne odôvodnenom prípade na základe predchádzajúcej písomnej dohody oboch zmluvných strán tiež v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a v dňoch štátom uznaných sviatkov.

7. Vyhotovené preklady zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v elektronickej podobe, v textovom editore MS WORD alebo inom editore podľa požiadavky objednávateľa odsúhlasenej zhotoviteľom.

8. Podľa požiadavky objednávateľa, alebo ak vyžaduje povaha textu vyhotovenie jeho prekladu vo fyzickej podobe, zabezpečí zhotoviteľ na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti objednávateľa písomne odsúhlasenej zhotoviteľom doručenie vyhotoveného prekladu do sídla objednávateľa.

9. V prípade zložitého a náročného textu je zhotoviteľ oprávnený požiadať objednávateľa o konzultáciu s príslušným zamestnancom objednávateľa, resp. s príslušnou treťou osobou určenou objednávateľom. V prípade tlmočenia je zhotoviteľ oprávnený požiadať objednávateľa o podklady potrebné k tlmočeniu. Objednávateľ je povinný takýmto žiadostiam zhotoviteľa bez zbytočného odkladu vyhovieť, v opačnom prípade zhotoviteľ nezodpovedá za žiadne vady poskytnutej služby.

10. Ak nepredvídateľné alebo neodvrátiteľné okolnosti zabránia zhotoviteľovi poskytnúť služby riadne a včas v dohodnutom termíne (dobe), je povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení záväzkov jemu zo zmluvy vyplývajúcich postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať VZP, oprávnené požiadavky objednávateľa a ustanovenia zmluvy.

12. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a všetky informácie potrebné na plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa zmluvy.

VIII. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ pri plnení svojich povinností podľa zmluvy nie je zodpovedný za prípadné dôsledky spojené s porušením práv vyplývajúcich zo zák. č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „AZ“) a z medzinárodných zmlúv upravujúcich ochranu duševného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „MZ“).

2. Objednávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa zabezpečiť, že žiadna z poskytnutých služieb zhotoviteľom podľa zmluvy nebude mať za následok porušenie práv tretej osoby chránených AZ ani MZ. V prípade, ak sa preukáže opak, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pri ochrane záujmov zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ bude povinný z tohoto titulu hradiť akékoľvek sankcie alebo náhradu škody tretej osobe, zaväzuje sa objednávateľ bezodkladne odškodniť zhotoviteľa v plnej výške.

3. Objednávateľ sa zaväzuje bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa nekontaktovať dodávateľa ani subdodávateľa zhotoviteľa v obchodných záležitostiach, najmä však v oblasti týkajúcich sa aktuálne poskytovanej služby (zákazky). Objednávateľ sa zaväzuje nevstupovať do obchodných vzťahov s dodávateľom (subdodávateľom) zhotoviteľa, s ktorým prišiel do kontaktu v súvislosti s plnením zmluvy a/alebo ho sám či prostredníctvom tretích osôb oslovovať v súvislosti s dopytom služieb ani využívať jeho služby a to v priebehu doby, kedy má uzatvorenú zmluvu so zhotoviteľom, tak aj 24 mesiacov po ukončení zmluvy.

4. Pokiaľ s predchádzajúcim písomným súhlasom zhotoviteľa dôjde ku kontaktu medzi objednávateľom a takýmto dodávateľom (subdodávateľom) zhotoviteľa, zaväzuje sa objednávateľ zachovať mlčanlivosť o podmienkach dohodnutých v zmluve, neprerokovávať s ním záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok aktuálne poskytovanej služby (zákazky)  a je povinný bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa o akejkoľvek dohode medzi objednávateľom a dodávateľom (subdodávateľom) zhotoviteľa.

5. V prípade, ak objednávateľ poruší akúkoľvek povinnosť jemu v tomto článku uloženú, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.500 € (slovom: tritisíc päťsto eur) za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti podľa tohto článku, a to aj opakovane a zároveň je zhotoviteľ oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou dňom doručenia odstúpenia objednávateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu prípadnej škody v plnej výške vzniknutej porušením povinností objednávateľa podľa tohto článku. Zmluvná pokuta podľa tohoto bodu je splatná do 15. dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa obejdnávateľovi na jej úhradu.

IX. Záväzok mlčanlivosti

1. Záväzok zhotoviteľa, ktorý je uvedený ďalej v tomto článku platí len v prípade, ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom nebola, resp. nebude uzavretá osobitná dohoda o mlčanlivosti a to bez ohľadu na jej súčasné či budúce označenie.

2. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých informáciách týkajúcich sa:

2.1. objednávateľa, s ktorými bol oboznámený v rámci svojej činnosti pre objednávateľa,

2.2. klientov, zmluvných strán a partnerov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený pri poskytovaní služieb,

2.3. obsahu východiskových textov a vyhotovených prekladov či tlmočenia.

3. Záväzku mlčanlivosti nepodlieha údaj, ktorý má preukázateľne aspoň jednu z týchto vlastností:

3.1. pred poskytnutím je už verejne známym alebo verejne dostupným,

3.2. údaj je nevyhnutné poskytnúť tretej osobe na základe povinnosti uloženej VZP alebo rozhodnutím a/alebo opatrením orgánu verejnej správy alebo verejnej moci, ktorým bola zhotoviteľovi uložená povinnosť takú informáciu poskytnúť.

4. K rovnakej povinnosti mlčanlivosti ako je uvedené v bode 2. tohoto článku zaviaže zhotoviteľ i svojich dodávateľov. Záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na objednávateľa a dodávateľa, ak také poskytnutie zo strany zhotoviteľa je nevyhnutné za účelom poskytnutia objednanej služby.

X. Spracovanie osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

1. Pokiaľ v rámci zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom sú zhotoviteľom ako prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúvané osobné údaje objednávateľa, zhotoviteľ spracúva osobné údaje objednávateľa na základe a v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Zhotoviteľ môže spracúvať osobné údaje objednávateľa na týchto právnych základoch:

2.1. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je objednávateľ ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti objednávateľa ako dotknutej osoby podľa zákona alebo;

2.2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo;

2.3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

3. Zhotoviteľ môže spracúvať osobné údaje objednávateľa na inom právnom základe ako je uvedený v bode 2. iba na základe súhlasu objednávateľa ako dotknutej osoby, v ktorom sa uvedie účel, doba trvania a ďalšie požiadavky vyplývajúce zo zákona.

4. Ak si plnenie zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom vyžaduje spracúvanie osobných údajov iných osôb zhotoviteľom v mene objednávateľa ako prevádzkovateľa podľa zákona, zhotoviteľ a objednávateľ uzavrú za týmto účelom osobitnú zmluvu obsahujúcu všetky náležitosti podľa zákona.

5. Zhotoviteľ zverejňuje všeobecné informácie o zásadách spracúvania a ochrany osobných údajov podľa zákona na svojom webovom sídle.

XI. Ukončenie zmluvy

1. Zmluvu možno ukončiť spôsobmi, ktoré povoľujú VZP a/alebo spôsobmi uvedenými v zmluve a/alebo v týchto VOP. 2. Ak bola zmluva uzavretá na dobu neurčitú, každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovedi. Aj po uplynutí výpovednej doby je zhotoviteľ povinný za podmienok dohodnutých v zmluve alebo v konkrétnej čiastkovej zmluve dokončiť všetky rozpracované zákazky (objednávky) a objednávateľ je povinný ich prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu, pričom na práva a povinnosti vo vzťahu k takýmto zákazkám (objednávkam) sa uplatňujú naďalej ustanovenia zmluvy a týchto VOP.

XII. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak objednávateľ nie je podnikateľom, zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 a 2 OBZ dohodli, že ich záväzkový vzťah založený zmluvou a týmito VOP sa spravuje OBZ a tiež bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú k zmluve pripojené, i cenníkmi zhotoviteľa Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že obsah všetkých vyššie uvedených, ako aj inde v týchto VOP označených dokumentov je mu známy, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi oboznámil.

2. V prípade zmeny cenníka alebo VOP je zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti aspoň 15 dní predo dňom nadobudnutia ich účinnosti vhodným spôsobom informovať objednávateľa, pričom za vhodný spôsob sa považuje najmä:

2.1. zverejnenie na internetových stránkach zhotoviteľa www.skrivanek.sk,

2.2. oznámenie o ich zverejnení zaslané na e-mailovú adresu objednávateľa,

2.3. zaslanie ich aktuálnej verzie na e-mailovú adresu objednávateľa,

2.4. zaslanie ich aktuálnej verzie v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu objednávateľa, pričom spôsob oznámenia je oprávnený zvoliť zhotoviteľ.

3. Objednávateľ je oprávnený v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa o zmene cenníka a/alebo týchto VOP podľa bodu 2. tohto článku písomne oznámiť zhotoviteľovi, že oznámené zmeny neakceptuje.

4. V prípade uvedenom v bode 3. tohto článku je zhotoviteľ oprávnený do 5 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľa o tom, že zmeny neakceptuje, odstúpiť od zmluvy a to momentom doručenia písomného odstúpenia objednávateľovi.

5. Ak objednávateľ nevyužije svoje právo podľa bodu 3. tohto článku, momentom márneho uplynutia lehoty uvedenej v bode 3. tohto článku platí nevyvrátiteľná domnienka, že objednávateľ so zmenami súhlasí a súčasťou zmluvy sa stávajú nové VOP a/alebo cenník.

6. Ak objednávateľ využije svoje právo podľa bodu 3. tohto článku, avšak zhotoviteľ neodstúpi od zmluvy podľa bodu 4. tohto článku, vzťahy medzi zmluvnými stranami sa aj naďalej riadia doteraz platnými VOP a/alebo cenníkom.

7. Každú zmenu údajov uvedených v záhlaví zmluvy, najmä zmenu korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla, e-mailu, faxu, sídla/miesta podnikania/obchodného mena a pod. je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

8. Znenie týchto VOP je pre zmluvné strany záväzné.

9. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 15. 4. 2019.

 

Ing. Pavel Skřivánek, konateľ